• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 02-415-1681 , 02-415-0683

Search HP

Account
Please wait, authorizing ...
×

ประวัติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ข้อมูลทั่วไป

       โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 35 ก หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0-2415-0683 / 0-2415-1681
โทรสาร 0-2415-3291 ต่อ 200
E–mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website https://www.mws.ac.th
        เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ 37 ไร่ 100 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงจอมทอง แขวงบางบอน แขวงแสมดำ แขวงท่าข้าม และแขวงบางหว้า

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

พ.ศ. 2496โรงเรียนจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมวิสามัญศึกษาชื่อโรงเรียนวัดสิงห์ (ว.ส.) เริ่มเปิดทำการเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2496 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 45 คน ครู 4 คน มีนายหงิม เก็บไว้ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. 2498ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 – 8 แผนกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
พ.ศ. 2514– กรมวิสามัญศึกษา ยุบเลิก เปลี่ยนเป็นสังกัดกรมสามัญศึกษา
– กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม (ส.พ.)
พ.ศ. 2517โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รอบ ในรอบเช้า และรอบบ่าย
พ.ศ. 2518ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนชั้นพิเศษตามการดำรงตำแหน่งของ
นางวรณี ศิริบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2522ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน 2 รอบ และจัดการเรียนการสอนเต็มวัน ตามปกติ
พ.ศ. 2538กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็น “ โรงเรียน มัธยมวัดสิงห์ ” (ม.ว.ส.)
พ.ศ. 2542ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2546ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางเลือก Mini English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
-  เดือนกรกฎาคม โรงเรียนเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาเป็นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
พ.ศ. 2547ได้รับอนุมัติให้ปรับการเรียนการสอนหลักสูตรทางเลือก Mini English Program  
เป็น English Program
พ.ศ. 2548นักเรียนหลักสูตร English Program จบการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3 เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2550ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 1 ห้องเรียน
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน
พ.ศ. 2551นักเรียนหลักสูตร English Program จบการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 เป็นรุ่นแรก 
พ.ศ. 2552นักเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ
(Gifted Education Program) จบการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 เป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2553โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และเปลี่ยนสังกัด
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
พ.ศ. 2556- โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ระดับยอดเยี่ยม จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
- โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำระดับเหรียญทอง
- โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2557- โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการสนับสนุนการศึกษา พระปริยัติธรรม
- โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับคุณภาพ ดี
พ.ศ. 2559- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศเป็นโรงเรียนที่จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม
- โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม
พ.ศ. 2560- โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2561- โรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)
พ.ศ. 2562- โรงเรียนได้รับรางวัล ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 28 กันยายน 2562) จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2563- ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ จากสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

@ 2018 MATHAYOMWATSING  SCHOOL WEBSITE

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

DESIGN BY ANURAK THONGARAM

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

SITEMAP

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.