Search HP

Account
Please wait, authorizing ...
×

English Program

We take students from a variety of backgrounds to study in school from M.1 to M.6 , We cater to diverse groups by offering a wide range of programs. The English Program, Mini-English Program, Gifted Education Program and Regular Program are provided to serve the students' and community's needs. Arts, sports,cultural and other activities are also provided to help develop good social skills. We give students the opportunity to achieve their best in their selected programs of study.

View more

GIFTED EDUCATION PROGRAM

โครงการ GEP:SME จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

เว็บไซต์ GEP:SME

 

กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก 
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  มีหินกอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มีสังข์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  -
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีลาชัยภัทร
3. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
4. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวภันทิสา  มีมุ่งบุญ
2. นางสาววชิราภรณ์  นุ้ยอยู่
 
1. นางสาวพัชรากร  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถูกจิตต์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา 
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
7. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
8. เด็กหญิงวรากรณ์  ชอกลม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา 
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กชายธนกร  เติมเต็มศรี
5. เด็กชายนภัสกร  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
8. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
12. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย
5. นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิตติภณ  เจริญผาสุก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  คงดี
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
20 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรุตม์  พิกุลทอง
3. นางสาวเกษรสวรรค์  มูลถวิลย์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันสา
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
 
1. นางสาววงเดือน  อุปชัย
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
 
รวม 69 43

 

35 หมู่ 3 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

TEL : 02-415-1681

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

TEL : 02-415-0683

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

[email protected]

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

@ 2018 MATHAYOMWATSING  SCHOOL WEBSITE

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

DESIGN BY ANURAK THONGARAM

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

E-mail : [email protected]

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.

SITEMAP

ALorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel lorem mollis, posuere orci ac, sollicitudin ex. Suspendisse id tempus ligula. Donec at ornare lectus. Sed quis mattis augue.