ขอให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๑๐ ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒